Områdegruppe Metro

Frihed under ansvar – et skridt frem, to tilbage

Det er ingen hemmelighed, at der var lettelse i stewardgruppen, da funktionskortene blev lagt tilbage i skuffen for en tid, og erstattet med time kort. Tilbage kom lidt frihed under ansvar, hvor stewarderne igen kan tilrettelægge vagten, så der også er plads til lidt kollegialt samvær.

Tilfredsheden steg og det samme gjorde billetteringsprocent og antal indhøstede afgifter, men de seneste par uger har områdegruppen modtaget mange bekymringshenvendelser fra vores medlemmer vedrørende billettering. Flere medlemmer har oplevet at blive kontaktet af ledelsen undervejs i vagten, hvor der fx spørges ind til hvorfor den enkelte ikke har billetteret i et bestemt tidsrum.

Områdegruppen har også modtaget henvendelser fra vores medlemmer, der undrer sig over hvordan ledelsen kan påpege forhold, når den ikke har været fysisk til stede i driften.

Områdegruppebestyrelsen anser denne praksis for at være en kontrolforanstaltning i medfør af aftalen der er indgået mellem LO og DA i 2006. I aftalen står bl.a. at kontrolforanstaltninger skal have en sagligt formål. Dette må vi betvivle, da ovennævnte praksis tilsyneladende udøves i flere variationer og med skiftende intensitet.

Områdegruppe Metro anerkender at arbejdsgiver kan iværksætte visse kontrolforanstaltninger, men vi mener at der bør samarbejdes om en sådan praksis, og at eventuelle kontrolforanstaltninger bør varsles formelt i samarbejdsudvalget eller direkte til tillidsrepræsentanten, før eventuelle kontrolforanstaltninger implementeres.

Det er ingen hemmelighed, at medlemmerne oplever de praktiske foranstaltninger omkring billettering som stenen i skoen.

I forhold til dashboard-samtaler oplever flere medlemmer manglende gennemsigtighed, da det endelige datagrundlag aldrig formelt er blevet præsenteret for stewardkorpset. Og forskelle i tilgange og følelsen af vilkårlighed ved samtalerne genererer usikkerhed og stress hos den enkelte.

Områdegruppe Metro mener at tilgangen med individuelle dashboard- og performancesamtaler repræsenterer en overvågningstilgang, der opleves som en mistillidserklæring til stewardkorpset. Dertil kommer, at målingen udelukkende fokuserer på en fraktion af stewards arbejdsopgaver og ansvarsområder, hvilket mange ikke føler rimeligt.

Områdegruppen er bekymret for, at denne udvikling truer trivslen i stewardgruppen. Vi har derfor løbende inviteret til dialog og samarbejde om forholdene.

Desværre har vi indtil flere gange oplevet at ledelsen suverænt vælger, hvad der skal tales om på møderne. Vi har også oplevet at mails forud for møder ikke besvares, hvorfor vi kan være bekymrede for at der gøres brug af ledelsesretten uden samarbejde.

Vi ved at nærværende emner har givet anledning til frustration og bekymring i stewardkorpset, men vi skal over for vores medlemmer indskærpe, at arbejdet skal holdes normaliseret og at ledelsens fortolkningsprivilegium skal respekteres.

Områdegruppen vil fortsat arbejde for et positivt samarbejde og vi vender tilbage når der er nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Jesper Hundtofte

Områdegruppeformand