Områdegruppe Metro

Vedtægter

Områdegruppens vedtægter har afsæt i Dansk Jernbaneforbunds love.
Vedtægterne er vedtaget af Områdegruppens ekstraordinære generalforsamling d. 18. maj 2022.

Vedtægter for Områdegruppe Metro - Maj 2022

Vedtægter kan hentes som PDF, ses i kategorier, eller læses i sin helhed nederst på siden.

§1 stk. 1. Navn

Områdegruppens navn er Områdegruppe Metro.

§2 Formål

Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt søge løn- arbejds- pensionsforhold bedret mest muligt.


Områdegruppen skal bedst muligt søge at løse de opgaver, den er pålagt ifølge gældende love i Dansk Jernbaneforbund. Både områdegruppen, eventuelle lokalgrupper, og det enkelte medlem er underkastet disse love.


Områdegruppen samarbejder indenfor samme fag gennem fagkategorien. Områdegruppen søger samarbejde internationalt, både inden for samme fag, og på tværs af faggrænser.

§3 Medlemmer

Stk. 1

Som medlem af områdegruppen kan optages de til områdegruppen henhørende jf. forbundslovens §3 stk. 3.0.

 

Stk. 2 

Indmeldelse kan ske via områdegruppeformand/TR, via skriftlig henvendelse til forbundet eller elektronisk via forbundets hjemmeside.

 

Stk. 3

Optagelsesbegæring indsendes straks til forbundets kontor

 

Stk. 4

Udmeldelse sker skriftligt igennem områdegruppeformanden, i dennes fravær gennem stedfortræder for formanden.

 

Stk. 5

Medlemskontingent er fastsat i forbundsloven. Eventuelle restancer afvikles gennem Dansk Jernbaneforbund.

 

Stk. 6

Ved indmeldelse i forbundet modtager hvert medlem områdegruppens vedtægter.

 

Stk. 7

Ud over de pligter og rettigheder, som medlemmerne har i henhold til forbundets love, er de endvidere pligtige til at indordne sig under de bestemmelser der er givet i den for områdegruppen til enhver tid gældende vedtægt.

 

Stk. 8

Når et medlem skifter bopæl, skal det hurtigst muligt meddeles forbundet.

 

Stk. 9

Medlemmernes indflydelse på områdegruppens virksomhed, sker direkte i områdegruppen eller gennem eventuelle lokalgrupper.

§ 4 Områdegruppen

Stk.1

Områdegruppen ledes af en bestyrelse, der består af områdegruppeformand og områdegruppenæstformand, en kasserer samt tre ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Når der er oprettet lokalgrupper, erstatter lokalgruppeformændene de almindelige bestyrelsesmedlemmer. Områdegruppeformanden er den til enhver tid valgte fællestillidsrepræsentant (FTR).
Næstformanden er stedfortræder for områdegruppeformanden.
Yderligere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor for områdegruppen.

 

Stk.2

Områdegruppebestyrelsen arbejder efter de retningslinjer og beslutninger, der udstikkes på områdegruppens årlige generalforsamling.

 

Stk. 3

Områdegruppebestyrelsen er altid beslutningsdygtig, såfremt formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Møder for områdegruppebestyrelsen skal indkaldes mindst 8 hverdage inden afholdelse.
Ved længere fraværsperioder for formanden, skal næstformanden være til stede. Formanden skal orienteres om beslutninger, og formanden har veto overfor beslutninger der strider mod områdegruppens vedtægter, eller er i modstrid med forbundets love.

 

Stk. 4

Ved stemmelighed på møder i områdegruppebestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 5

Hvis områdegruppen har plads i forbundets hovedbestyrelse (HB), er det formanden for områdegruppen, der er repræsentant i hovedbestyrelsen. Det er også formanden, der repræsenterer områdegruppen på forbundets kongres. Områdegruppe bestyrelsen udpeger en suppleant til HB iht forbundets love § 5 stk. 5.0.

 

Stk. 6

Den daglige ledelse af områdegruppen varetages af områdegruppeformanden efter den til enhver tid gældende forretningsorden. Ved områdegruppeformandens fravær træder næstformanden til.

 

Stk. 7

Områdegruppebestyrelsens beslutninger skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love. Områdegruppe Metro’s vedtægter samt de af områdegruppemødet trufne beslutninger og udstukne retningslinjer.
Ved spørgsmål, der ændrer væsentligt i medlemmernes ansættelses-, løn-, og arbejdsmæssige forhold, samt andre væsentlige forhold kan medlemmerne spørges.

 

Stk.8

Områdegruppebestyrelsen tilstræber at afholde møder 6 gange fordelt over året. I øvrigt henvises til områdegruppens gældende forretningsorden vedr. planlægning af møder. Ekstraordinære
områdegruppebestyrelsesmøder kan afholdes, når områdegruppeformanden finder det nødvendigt, eller mindst halvdelen af områdegruppens bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med en motiveret dagsorden.

 

Stk. 9

For hvert møde i områdegruppebestyrelsen udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes af samtlige mødedeltagere. Ethvert områdegruppebestyrelsesmedlem har ret til at få et evt. afvigende standpunkt i en sag ført til referat. Referaterne er tilgængelige for alle medlemmer af områdegruppen.

 

Stk. 10

Områdegruppebestyrelsen er solidarisk ansvarlig for anvendelse af områdegruppens midler.

 

Stk. 11

Områdegruppebestyrelsen udarbejder en forretningsorden, efter hvilken arbejdet i bestyrelsen planlægges og fordeles.

 

Stk. 12

Områdegruppeformanden skal informere om vigtige forhold, der bliver bekendtgjort i hovedbestyrelsesprotokoller samt i cirkulære fra forbundet. Ved områdegruppeformandens fravær overgår dette til områdegruppenæstformanden.

 

Stk. 13

Områdegruppeformanden skal være de enkelte medlemmer behjælpelige, når det ønskes, i de sagsbehandlinger der kan forekomme.

 

Stk. 14

Områdegruppenæstformanden optræder som stedfortræder i anliggender vedr. områdegruppens arbejde.

 

Stk. 15

Såfremt områdegruppeformanden eller lokalgruppeformanden ved forhandling med ledelsen ikke opnår det ønskede resultat, kan sagen overgives til forbundet. Forbundet forestår det videre forløb i samråd med områdegruppe-/lokalgruppeformanden.

§ 5 Lokalgrupper

Stk. 1

Områdegruppen kan bestå af et antal lokalgrupper. En lokalgruppe skal bestå af minimum 7 medlemmer.

 

Stk. 2

Områdegruppebestyrelsen godkender med minimum ¾ flertal oprettelse eller nedlæggelse af lokalgrupper. Dette sker efter indstilling fra lokalgrupperne. Subsidiært den gruppe medlemmer der ønsker at oprette en lokalgruppe. Dog kan lokalgrupper på under 7 medlemmer nedlægges efter beslutning i områdegruppebestyrelsen. Beslutning om oprettelse eller nedlæggelse af lokalgrupper skal godkendes endeligt på førstkommende områdegruppe generalforsamling.
Der skal dog altid oprettes lokalgrupper, såfremt driftsoperatøren opererer i geografisk og administrativt adskilte områder. Områdegruppebestyrelsen foranlediger oprettelse af disse.

 

Stk. 3

Blandt medlemmerne i lokalgruppen vælges en lokalgruppeformand og en lokalgruppenæstformand. Lokalgruppenæstformanden er tillige lokalgruppens kasserer. Lokalgruppeformanden og lokalgruppenæstformanden danner lokalgruppens bestyrelse. Valgene gælder for to år.
Valg af lokalgruppeformand (TR) er i lige årstal, hver anden gang i kongresåret. Lokalgruppenæstformand vælges i ulige år.
Lokalgruppen kan eventuelt vælge et yderligere antal lokalgruppebestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen efter egen beslutning. Beslutningen godkendes af områdegruppebestyrelsen.
Valgte tillidsrepræsentant i lokalgruppen får automatisk sæde i lokalgruppebestyrelsen, og skal besætte formandsposten.

 

Stk. 4

Lokalgruppemødet er lokalgruppens højeste myndighed for lokalgruppens anliggender. Der afholdes hvert år ordinært lokalgruppemøde.

 

Stk. 5

Lokalgruppebestyrelsen leder lokalgruppens virksomhed i overensstemmelse med Dansk
Jernbaneforbunds love og områdegruppe Metro’s vedtægter, og de på områdegruppemødet og
lokalgruppemødet trufne beslutninger.

 

Stk. 6

Det daglige arbejde i lokalgruppen ledes af lokalgruppeformanden og lokalgruppenæstformanden. Lokalgruppeformanden er medlem af Områdegruppebestyrelsen. Dette gælder dog ikke for lokalgrupper bestående af stewardsupervisorer, eller andre lokalgrupper bestående af personale med lederfunktioner.

 

Stk. 7

Lokalgrupperne fastsætter forretningsorden for deres virksomhed udover de regler, der er fastlagt i
områdegruppe Metro’s vedtægter. Forretningsordenen skal godkendes at Områdegruppebestyrelsen.

 

Stk. 8

Lokalgruppebestyrelsen er solidarisk ansvarlig for anvendelse af lokalgruppens midler.

 

Stk. 9

Aftaler, der indgås af lokalgrupperne, skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love, områdegruppe Metro’s vedtægter og de på områdegruppemødet og lokalgruppemødet trufne beslutninger. Områdegruppebestyrelsen underrettes om alle indgåede aftaler i lokalgrupperne.

 

Stk. 10

Ingen lokalgruppe må rette henvendelse til driftsoperatøren om forhold, hvis løsning griber ind i andre lokalgruppers forhold og interesser.

 

Stk. 11

Et medlem af områdegruppebestyrelsen har ret til at deltage i ordinære/ekstraordinære lokalgruppemøder med taleret. Den for området faglige sekretær kan ligeledes på områdegruppebestyrelsens foranledning inviteres til at deltage i ordinære/ekstraordinære lokalgruppemøder med taleret. Hvis lokalgruppen består af stewardsupervisorer eller andet personale med lederfunktion, er det ikke nødvendigt at invitere et medlem af områdegruppebestyrelsen til møder.
Ovennævnte lokalgrupper skal kun orientere områdegruppebestyrelsen om ændringer i lokalgruppens bestyrelse og/eller vedtægter.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er områdegruppens højeste myndighed og kun den kan vedtage, eller ændre områdegruppens vedtægter. Områdegruppe generalforsamlingens beslutninger skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love og områdegruppe Metro’s vedtægter.

 

Stk. 2

Generalforsamlingen vælger områdegruppebestyrelsen på følgende måde:

 

I DJFs kongresår vælges for 4 år:

• områdegruppeformand jf § 7
• kasserer

 

I lige år vælges tillige for 2 år:

• bestyrelsesmedlem A
• suppleant A.

 

I ulige år vælges for 2 år:

• næstformand
• bestyrelsesmedlem B + C
• suppleant B
• en revisor for områdegruppen

 

Afgår en områdegruppeformand midt i en valgperiode, konstitueres næstformanden som formand for
områdegruppen indtil valg af ny områdegruppeformand/FTR kan finde sted.

 

Stk. 3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af årets første kvartal. Områdegruppeformanden indkalder til generalforsamlingen ved skriftligt opslag og elektronisk post med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden med oplysning om, hvad der skal behandles på generalforsamlingen samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
Hvis der er forslag til ændringer i områdegruppens vedtægter, skal disse fremsendes til medlemmerne inden afholdelse af generalforsamlingen.
Flyttes generalforsamlingen, skal der genindkaldes til ny generalforsamling med et varsel på mindst 8 hverdage. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når områdegruppebestyrelsen anser det for påkrævet. Eller når mindst halvdelen af områdegruppebestyrelsens medlemmer skriftligt begærer dette overfor områdegruppeformanden med en motiveret dagsorden. Motiveret dagsorden eller forslag til ændringer i områdegruppens vedtægter skal fremsendes til medlemmerne. Ekstraordinære generalforsamlinger er altid beslutningsdygtige, uanset de fremmødtes antal.

 

Stk. 5

Områdegruppens generalforsamling fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 6

På områdegruppens generalforsamling aflægger bestyrelsen sin beretning om områdegruppens virksomhed samt fremlægger de reviderede regnskaber til godkendelse. Desuden fremlægges budget for den kommende periode.

 

Stk. 7

For hver områdegruppe generalforsamling udarbejdes et beslutningsreferat. Referatet skal udfærdiges, og godkendes af formanden senest 15 hverdage efter afholdes af generalforsamlingen. Områdegruppeformanden godkender referatet ved underskrift.

§ 7 Valg af tillidsrepræsentanter

Stk. 1

Kandidater til områdegruppens tillidsrepræsentanter skal meddele deres kandidatur til områdegruppen skriftligt, og senest ultimo januar i DJFs kongresår.
TR-kandidater vælges for en 4-årig periode med start i DJFs kongresår.

 

Stk. 2

Er der flere kandidater til posterne som områdegruppens tillidsrepræsentanter i en eller flere af de respektive lokalgrupper, tager den siddende områdegruppebestyrelse initiativ til en urafstemning i den respektive lokalgruppe.

 

Stk 3

Urafstemning kan foretages elektronisk ved hjælp af sikre digitale afstemningssystemer efter bestyrelsens valg. Kandidaternes navne samt den post de opstiller til skal fremgå klart af den elektroniske valgliste. Invitation til elektronisk stemmeafgivning skal tilgå alle stemmeberettigede til personlig mail mindst en uge før valghandlingen gennemføres, og optælling foretages forud for generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er alle, der er omfattet af gældende overenskomst, dog undtaget stewardsupervisorer, og personale med ledelsesansvar.
Optælling af afgivne stemmer foretages af områdegruppeformand, lokalgruppeformand og næstformand. Revisoren er til stede ved optælling af de afgivne stemmer.

 

Stk 4

På generalforsamlingen vælges en fællestillidsrepræsentant (FTR)/områdegruppeformand blandt de valgte TR-repræsentanter.

 

Stk 5

Områdegruppeformanden underretter Dansk Jernbaneforbund om valgene, med oplysning om stilling og postadresse, mobil-nr. og e-mailadresse.

§ 8 Forslag til generalforsamlingen

Stk. 1

Forslag til ordinær generalforsamling skal være områdegruppeformanden i hænde senest ultimo januar.

 

Stk. 2

Generalforsamlingen kan kun behandle forslag, der er rettidigt indkommet, og udsendt med den endelige dagsorden til områdegruppens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 3

Bliver der på generalforsamlingen stemmeflerhed for et ændringsforslag, bortfalder det oprindelige forslag.

 

Stk. 4

Forslag til ændring af områdegruppens vedtægter kan kun vedtages, hvis 2/3 af medlemmerne er til stede. Ellers skal ændringsforslagene vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med minimum 3 ugers varsel. Forslag til vedtægtsændringer skal være områdegruppeformanden i hænde ultimo januar.

§ 9 Økonomi

Stk. 1

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december jf. forbundsloven § 13 stk. 0. Kassereren fører områdegruppens regnskab. Områdegruppens midler tilvejebringes ved et månedligt tilskud pr. medlem fra forbundskassen jf. DJF 7.1.

 

Stk. 2

Områdegruppens midler overføres af DJF direkte til områdegruppens hovedkonto i valgte bank. Til kontoen knyttes to hævekort. Hæveberettigede er hhv. Områdegruppeformand og -kasserer.
Lokalgruppens midler indsættes på en særlig underkonto med månedlige overførsler forestået af områdegruppens kasserer.
Til kontoen knyttes to hævekort med hhv. Lokalgruppeformand og -næstformand som hæveberettigede. For begge konti gælder, at beløb over 10.000 kr. kræver to underskrifter.

 

Stk. 3

Kassereren forestår betaling af de af områdegruppeformanden og områdegruppen godkendte regninger. Kassereren forestår desuden udbetaling af aftalte honorarer og transportudgifter jf. gældende tarif i DJF.
Tilsvarende gælder for Lokalgruppen, hvor lokalgruppe næstformand/kasserer fører regnskab og varetager godkendte betalinger for lokalgruppens aktiviteter.
Lokalgruppekassereren refererer til enhver tid til områdegruppekassereren.

 

Stk. 4

Kassereren udfærdiger områdegruppens årsregnskab, som forelægges bestyrelsen til underskrift. Lokalgrupperne indsender årsregnskab til områdegruppekassereren, så de kan indgå i områdegruppens samlede årsregnskab.
De reviderede regnskaber fremlægges på den årlige generalforsamling. Revisoren deltager i generalforsamlingen.

 

Stk. 5

Områdegruppens valgte revisor skal kritisk gennemgå og revidere regnskabet samt påtegne bilagene mindst en gang om året umiddelbart forud for generalforsamlingen.

 

Stk. 6

Kassereren refererer til og fører den nødvendige korrespondance med Dansk Jernbaneforbunds hovedkasserer.
Områdegruppen er pligtig til hvert år, senest d. 1. juni, at indsende revideret regnskab til forbundskassen jf. DJF § 7, stk. 7.5.

 

Stk. 7

Ved opløsning af områdegruppe Metro tilfalder områdegruppens midler Dansk Jernbaneforbund, efter afvikling af udeståender og inddrivelser af eventuelle tilgodehavender jf. DJF stk. 7.7.

§ 10 Fagkategori og samarbejde

Stk. 1

Områdegruppe Metro er en del af DJFs fagkategori metrostewarder jf. DJF stk. 9.1.

 

Stk. 2

Områdegruppe Metro søger samarbejde med områdegrupper i lignende fagkategorier fx togpersonale, letbanepersonale.

§ 11 Vedtægternes ikrafttræden

Stk. 1

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter, og kan alene ændres på en kommende generalforsamling jf. § 8 stk. 4.

 

Stk. 2

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 18. maj 2022.

§1 stk. 1. Navn

Områdegruppens navn er Områdegruppe Metro.

§2 Formål

Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt søge løn- arbejds- pensionsforhold bedret mest muligt.

Områdegruppen skal bedst muligt søge at løse de opgaver, den er pålagt ifølge gældende love i Dansk Jernbaneforbund. Både områdegruppen, eventuelle lokalgrupper, og det enkelte medlem er underkastet disse love.

Områdegruppen samarbejder indenfor samme fag gennem fagkategorien. Områdegruppen søger samarbejde internationalt, både inden for samme fag, og på tværs af faggrænser.

§3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlem af områdegruppen kan optages de til områdegruppen henhørende jf. forbundslovens

§3 stk. 3.0.

Stk. 2. Indmeldelse kan ske via områdegruppeformand/TR, via skriftlig henvendelse til forbundet eller elektronisk via forbundets hjemmeside.

Stk. 3 Optagelsesbegæring indsendes straks til forbundets kontor

Stk. 4 Udmeldelse sker skriftligt igennem områdegruppeformanden, i dennes fravær gennem stedfortræder

for formanden.

Stk. 5 Medlemskontingent er fastsat i forbundsloven. Eventuelle restancer afvikles gennem Dansk Jernbaneforbund.

Stk. 6 Ved indmeldelse i forbundet modtager hvert medlem områdegruppens vedtægter.

Stk. 7 Ud over de pligter og rettigheder, som medlemmerne har i henhold til forbundets love, er de endvidere pligtige til at indordne sig under de bestemmelser der er givet i den for områdegruppen til enhver tid gældende vedtægt.

Stk. 8 Når et medlem skifter bopæl, skal det hurtigst muligt meddeles forbundet.

Stk. 9 Medlemmernes indflydelse på områdegruppens virksomhed, sker direkte i områdegruppen eller gennem eventuelle lokalgrupper.

§ 4 Områdegruppen

Stk.1 Områdegruppen ledes af en bestyrelse, der består af områdegruppeformand og områdegruppenæstformand, en kasserer samt tre ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Når der er oprettet lokalgrupper, erstatter lokalgruppeformændene de almindelige bestyrelsesmedlemmer. Områdegruppeformanden er den til enhver tid valgte fællestillidsrepræsentant (FTR).

Næstformanden er stedfortræder for områdegruppeformanden.

Yderligere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt en revisor for områdegruppen.

Stk.2 Områdegruppebestyrelsen arbejder efter de retningslinjer og beslutninger, der udstikkes på områdegruppens årlige generalforsamling.

Stk. 3 Områdegruppebestyrelsen er altid beslutningsdygtig, såfremt formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Møder for områdegruppebestyrelsen skal indkaldes mindst 8 hverdage inden afholdelse.

Ved længere fraværsperioder for formanden, skal næstformanden være til stede. Formanden skal orienteres om beslutninger, og formanden har veto overfor beslutninger der strider mod områdegruppens vedtægter, eller er i modstrid med forbundets love.

Stk. 4 Ved stemmelighed på møder i områdegruppebestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5 Hvis områdegruppen har plads i forbundets hovedbestyrelse (HB), er det formanden for områdegruppen, der er repræsentant i hovedbestyrelsen. Det er også formanden, der repræsenterer områdegruppen på forbundets kongres. Områdegruppe bestyrelsen udpeger en suppleant til HB iht forbundets love § 5 stk. 5.0.

Stk. 6 Den daglige ledelse af områdegruppen varetages af områdegruppeformanden efter den til enhver tid gældende forretningsorden. Ved områdegruppeformandens fravær træder næstformanden til.

Stk. 7 Områdegruppebestyrelsens beslutninger skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love. Områdegruppe Metro’s vedtægter samt de af områdegruppemødet trufne beslutninger og udstukne retningslinjer.

Ved spørgsmål, der ændrer væsentligt i medlemmernes ansættelses-, løn-, og arbejdsmæssige forhold, samt andre væsentlige forhold kan medlemmerne spørges.

Stk.8 Områdegruppebestyrelsen tilstræber at afholde møder 6 gange fordelt over året. I øvrigt henvises til områdegruppens gældende forretningsorden vedr. planlægning af møder. Ekstraordinære

områdegruppebestyrelsesmøder kan afholdes, når områdegruppeformanden finder det nødvendigt, eller mindst halvdelen af områdegruppens bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med en motiveret dagsorden.

Stk. 9 For hvert møde i områdegruppebestyrelsen udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes af samtlige mødedeltagere. Ethvert områdegruppebestyrelsesmedlem har ret til at få et evt. afvigende standpunkt i en sag ført til referat. Referaterne er tilgængelige for alle medlemmer af områdegruppen.

Stk. 10 Områdegruppebestyrelsen er solidarisk ansvarlig for anvendelse af områdegruppens midler.

Stk. 11 Områdegruppebestyrelsen udarbejder en forretningsorden, efter hvilken arbejdet i bestyrelsen planlægges og fordeles.

Stk. 12 Områdegruppeformanden skal informere om vigtige forhold, der bliver bekendtgjort i hovedbestyrelsesprotokoller samt i cirkulære fra forbundet. Ved områdegruppeformandens fravær overgår dette til områdegruppenæstformanden.

Stk. 13 Områdegruppeformanden skal være de enkelte medlemmer behjælpelige, når det ønskes, i de sagsbehandlinger der kan forekomme.

Stk. 14 Områdegruppenæstformanden optræder som stedfortræder i anliggender vedr. områdegruppens arbejde.

Stk. 15 Såfremt områdegruppeformanden eller lokalgruppeformanden ved forhandling med ledelsen ikke opnår det ønskede resultat, kan sagen overgives til forbundet. Forbundet forestår det videre forløb i samråd med områdegruppe-/lokalgruppeformanden.

§ 5 Lokalgrupper

Stk. 1 Områdegruppen kan bestå af et antal lokalgrupper. En lokalgruppe skal bestå af minimum 7 medlemmer.

Stk. 2 Områdegruppebestyrelsen godkender med minimum ¾ flertal oprettelse eller nedlæggelse af lokalgrupper. Dette sker efter indstilling fra lokalgrupperne. Subsidiært den gruppe medlemmer der ønsker at oprette en lokalgruppe. Dog kan lokalgrupper på under 7 medlemmer nedlægges efter beslutning i områdegruppebestyrelsen. Beslutning om oprettelse eller nedlæggelse af lokalgrupper skal godkendes endeligt på førstkommende områdegruppe generalforsamling.

Der skal dog altid oprettes lokalgrupper, såfremt driftsoperatøren opererer i geografisk og administrativt adskilte områder. Områdegruppebestyrelsen foranlediger oprettelse af disse.

Stk. 3 Blandt medlemmerne i lokalgruppen vælges en lokalgruppeformand og en lokalgruppenæstformand. Lokalgruppenæstformanden er tillige lokalgruppens kasserer. Lokalgruppeformanden og lokalgruppenæstformanden danner lokalgruppens bestyrelse. Valgene gælder for to år.

Valg af lokalgruppeformand (TR) er i lige årstal, hver anden gang i kongresåret. Lokalgruppenæstformand vælges i ulige år.

Lokalgruppen kan eventuelt vælge et yderligere antal lokalgruppebestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen efter egen beslutning. Beslutningen godkendes af områdegruppebestyrelsen.

Valgte tillidsrepræsentant i lokalgruppen får automatisk sæde i lokalgruppebestyrelsen, og skal besætte formandsposten.

Stk. 4 Lokalgruppemødet er lokalgruppens højeste myndighed for lokalgruppens anliggender. Der afholdes hvert år ordinært lokalgruppemøde.

Stk. 5 Lokalgruppebestyrelsen leder lokalgruppens virksomhed i overensstemmelse med Dansk

Jernbaneforbunds love og områdegruppe Metro’s vedtægter, og de på områdegruppemødet og

lokalgruppemødet trufne beslutninger.

Stk. 6 Det daglige arbejde i lokalgruppen ledes af lokalgruppeformanden og lokalgruppenæstformanden. Lokalgruppeformanden er medlem af Områdegruppebestyrelsen. Dette gælder dog ikke for lokalgrupper bestående af stewardsupervisorer, eller andre lokalgrupper bestående af personale med lederfunktioner.

Stk. 7 Lokalgrupperne fastsætter forretningsorden for deres virksomhed udover de regler, der er fastlagt i

områdegruppe Metro’s vedtægter. Forretningsordenen skal godkendes at Områdegruppebestyrelsen.

Stk. 8 Lokalgruppebestyrelsen er solidarisk ansvarlig for anvendelse af lokalgruppens midler.

Stk. 9 Aftaler, der indgås af lokalgrupperne, skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love, områdegruppe Metro’s vedtægter og de på områdegruppemødet og lokalgruppemødet trufne beslutninger. Områdegruppebestyrelsen underrettes om alle indgåede aftaler i lokalgrupperne.

Stk. 10 Ingen lokalgruppe må rette henvendelse til driftsoperatøren om forhold, hvis løsning griber ind i andre lokalgruppers forhold og interesser.

Stk. 11 Et medlem af områdegruppebestyrelsen har ret til at deltage i ordinære/ekstraordinære lokalgruppemøder med taleret. Den for området faglige sekretær kan ligeledes på områdegruppebestyrelsens foranledning inviteres til at deltage i ordinære/ekstraordinære lokalgruppemøder med taleret. Hvis lokalgruppen består af stewardsupervisorer eller andet personale med lederfunktion, er det ikke nødvendigt at invitere et medlem af områdegruppebestyrelsen til møder.

Ovennævnte lokalgrupper skal kun orientere områdegruppebestyrelsen om ændringer i lokalgruppens bestyrelse og/eller vedtægter.

§ 6 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er områdegruppens højeste myndighed og kun den kan vedtage, eller ændre områdegruppens vedtægter. Områdegruppe generalforsamlingens beslutninger skal være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds love og områdegruppe Metro’s vedtægter.

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger områdegruppebestyrelsen på følgende måde: I DJFs kongresår vælges for 4 år:

• områdegruppeformand jf § 7

• kasserer

I lige år vælges tillige for 2 år:

• bestyrelsesmedlem A

• suppleant A.

I ulige år vælges for 2 år:

• næstformand

• bestyrelsesmedlem B + C

• suppleant B

• en revisor for områdegruppen

Afgår en områdegruppeformand midt i en valgperiode, konstitueres næstformanden som formand for

områdegruppen indtil valg af ny områdegruppeformand/FTR kan finde sted.

Stk. 3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af årets første kvartal. Områdegruppeformanden indkalder til generalforsamlingen ved skriftligt opslag og elektronisk post med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelse skal indeholde dagsorden med oplysning om, hvad der skal behandles på generalforsamlingen samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.

Hvis der er forslag til ændringer i områdegruppens vedtægter, skal disse fremsendes til medlemmerne inden afholdelse af generalforsamlingen.

Flyttes generalforsamlingen, skal der genindkaldes til ny generalforsamling med et varsel på mindst 8 hverdage. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når områdegruppebestyrelsen anser det for påkrævet. Eller når mindst halvdelen af områdegruppebestyrelsens medlemmer skriftligt begærer dette overfor områdegruppeformanden med en motiveret dagsorden. Motiveret dagsorden eller forslag til ændringer i områdegruppens vedtægter skal fremsendes til medlemmerne. Ekstraordinære generalforsamlinger er altid beslutningsdygtige, uanset de fremmødtes antal.

Stk. 5 Områdegruppens generalforsamling fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6 På områdegruppens generalforsamling aflægger bestyrelsen sin beretning om områdegruppens virksomhed samt fremlægger de reviderede regnskaber til godkendelse. Desuden fremlægges budget for den kommende periode.

Stk. 7 For hver områdegruppe generalforsamling udarbejdes et beslutningsreferat. Referatet skal udfærdiges, og godkendes af formanden senest 15 hverdage efter afholdes af generalforsamlingen. Områdegruppeformanden godkender referatet ved underskrift.

§ 7 Valg af tillidsrepræsentanter

Stk. 1 Kandidater til områdegruppens tillidsrepræsentanter skal meddele deres kandidatur til områdegruppen skriftligt, og senest ultimo januar i DJFs kongresår.

TR-kandidater vælges for en 4-årig periode med start i DJFs kongresår.

Stk. 2 Er der flere kandidater til posterne som områdegruppens tillidsrepræsentanter i en eller flere af de respektive lokalgrupper, tager den siddende områdegruppebestyrelse initiativ til en urafstemning i den respektive lokalgruppe.

Stk 3 Urafstemning kan foretages elektronisk ved hjælp af sikre digitale afstemningssystemer efter bestyrelsens valg. Kandidaternes navne samt den post de opstiller til skal fremgå klart af den elektroniske valgliste. Invitation til elektronisk stemmeafgivning skal tilgå alle stemmeberettigede til personlig mail mindst en uge før valghandlingen gennemføres, og optælling foretages forud for generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er alle, der er omfattet af gældende overenskomst, dog undtaget stewardsupervisorer, og personale med ledelsesansvar.

Optælling af afgivne stemmer foretages af områdegruppeformand, lokalgruppeformand og næstformand. Revisoren er til stede ved optælling af de afgivne stemmer.

Stk 4 På generalforsamlingen vælges en fællestillidsrepræsentant (FTR)/områdegruppeformand blandt de valgte TR-repræsentanter.

Stk 5 Områdegruppeformanden underretter Dansk Jernbaneforbund om valgene, med oplysning om stilling og postadresse, mobil-nr. og e-mailadresse.

§ 8 Forslag til generalforsamlingen

Stk. 1 Forslag til ordinær generalforsamling skal være områdegruppeformanden i hænde senest ultimo januar.

Stk. 2 Generalforsamlingen kan kun behandle forslag, der er rettidigt indkommet, og udsendt med den endelige dagsorden til områdegruppens medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Bliver der på generalforsamlingen stemmeflerhed for et ændringsforslag, bortfalder det oprindelige forslag.

Stk. 4 Forslag til ændring af områdegruppens vedtægter kan kun vedtages, hvis 2/3 af medlemmerne er til stede. Ellers skal ændringsforslagene vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med minimum 3 ugers varsel. Forslag til vedtægtsændringer skal være områdegruppeformanden i hænde ultimo januar.

§ 9 Økonomi

Stk. 1 Regnskabsåret er 1. januar til 31. december jf. forbundsloven § 13 stk. 0. Kassereren fører områdegruppens regnskab. Områdegruppens midler tilvejebringes ved et månedligt tilskud pr. medlem fra forbundskassen jf. DJF 7.1.

Stk. 2 Områdegruppens midler overføres af DJF direkte til områdegruppens hovedkonto i valgte bank. Til kontoen knyttes to hævekort. Hæveberettigede er hhv. Områdegruppeformand og -kasserer.

Lokalgruppens midler indsættes på en særlig underkonto med månedlige overførsler forestået af områdegruppens kasserer.

Til kontoen knyttes to hævekort med hhv. Lokalgruppeformand og -næstformand som hæveberettigede. For begge konti gælder, at beløb over 10.000 kr. kræver to underskrifter.

Stk. 3 Kassereren forestår betaling af de af områdegruppeformanden og områdegruppen godkendte regninger. Kassereren forestår desuden udbetaling af aftalte honorarer og transportudgifter jf. gældende tarif i DJF.

Tilsvarende gælder for Lokalgruppen, hvor lokalgruppe næstformand/kasserer fører regnskab og varetager godkendte betalinger for lokalgruppens aktiviteter.

Lokalgruppekassereren refererer til enhver tid til områdegruppekassereren.

Stk. 4 Kassereren udfærdiger områdegruppens årsregnskab, som forelægges bestyrelsen til underskrift. Lokalgrupperne indsender årsregnskab til områdegruppekassereren, så de kan indgå i områdegruppens samlede årsregnskab.

De reviderede regnskaber fremlægges på den årlige generalforsamling. Revisoren deltager i generalforsamlingen.

Stk. 5 Områdegruppens valgte revisor skal kritisk gennemgå og revidere regnskabet samt påtegne bilagene mindst en gang om året umiddelbart forud for generalforsamlingen.

Stk. 6 Kassereren refererer til og fører den nødvendige korrespondance med Dansk Jernbaneforbunds hovedkasserer.

Områdegruppen er pligtig til hvert år, senest d. 1. juni, at indsende revideret regnskab til forbundskassen jf. DJF § 7, stk. 7.5.

Stk. 7 Ved opløsning af områdegruppe Metro tilfalder områdegruppens midler Dansk Jernbaneforbund, efter afvikling af udeståender og inddrivelser af eventuelle tilgodehavender jf. DJF stk. 7.7.

§ 10 Fagkategori og samarbejde

Stk. 1 Områdegruppe Metro er en del af DJFs fagkategori metrostewarder jf. DJF stk. 9.1.

Stk. 2 Områdegruppe Metro søger samarbejde med områdegrupper i lignende fagkategorier fx togpersonale, letbanepersonale.

§ 11 Vedtægternes ikrafttræden

Stk. 1 Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter, og kan alene ændres på en kommende generalforsamling jf. § 8 stk. 4.

Stk. 2 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 18. maj 2022.